Računovodstvo za s.p. – katero izbrati?

Računovodstvo za s.p. – kakšna je razlika med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom ter kakšno računovodstvo izbrati za normirance?

Računovodstvo za s.p. – katero izbrati?

racunovodstvo-za-sp-katero-izbrati

Ste samostojni podjetnik, ali pa razmišljate, da to postanete? Ne veste, ali potrebujete računovodstvo za s.p., ali ne? Nekateri samostojni podjetniki se odločijo za samostojno vodenje knjigovodstva, pa vendar, če niste dodobra izobraženi v tej smeri, ali pa seznanjeni z aktualnimi dogajanji ter zakoni, se lahko kaj hitro izgubite, kaj pozabite, mogoče ne poznate nečesa, kar bi lahko naredili na lažji način ali pa vas celo doleti nepričakovana kazen, ker česa niste počeli pravilno.

Računovodstvo za s.p. je ena izmed administrativnih prioritet vsakega samostojnega podjetnika. Vodenje točne evidence vaših prihodkov in poslovnih odhodkov je bistvenega pomena, saj vam pomaga razumeti vaše finance in vaš denarni tok.

Računovodstvo za s.p., ki ga lahko vodite sami v enem izmed računovodskih programov, ali za vas to počne računovodja v računovodskem servisu, vam zagotavlja informacije o  vašem poslovanju, hkrati pa vam zagotavlja podatke, ki jih potrebujete ob koncu obračunskega obdobja, za dokončanje in predložitev letne davčne napovedi.

Evidence prihodkov in izdatkov, je potrebno voditi že med letom. Vaš knjigovodja vam tudi pomaga pri reševanju vprašanj in vam lahko odgovori na morebitne pomisleke, ki se vam porodijo med evidentiranjem in vodenjem vašega računovodstva za s.p., če to počnete sami ali to v računovodskem servisu počnejo za vas.

Samostojni podjetnik se lahko odloči za enostavno knjigovodstvo ali dvostavno knjigovodstvo, če se bo davčna osnova izračunavala po dejanskih prihodkih in odhodkih,  ali pa za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov - računovodstvo za s.p. za normirance.

Enostavno, dvostavno ali »normirano« knjigovodstvo?

enostavno-dvostavno-ali-normirano-knjigovodstvo

Enostavno knjigovodstvo

Že sama beseda nam pove, da je enostavno knjigovodstvo, enostavno. Omenjenega enostavnega računovodstva za s.p. se lahko poslužujemo le v nekaterih primerih.

  • Prihodki na letni ravni ne smejo presegati 50.000 evrov.
  • S.p. ne sme zaposlovati povprečno več kot 3 zaposlene.
  • Povprečna vrednost aktive, izračunana kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in zadnji dan poslovnega leta, ne sme presegati 25.000 evrov, (to velja tudi za podjetnika, ki je začel z opravljanjem dejavnosti in v prvem poslovnem letu ne zaposluje povprečno več kot tri delavce).

V sistemu enostavnega knjigovodstva za s.p., mora podjetnik voditi knjigo prihodkov in odhodkov, evidenco terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev, evidenco ostalih terjatev in obveznosti ter register osnovnih sredstev.

Dvostavno knjigovodstvo

Samostojni podjetniki, ki prekoračijo dve od zgoraj naštetih meril za vodenje enostavnega knjigovodstva, avtomatsko zapadejo pod dvostavno knjigovodstvo. Pri dvostavnem knjigovodstvu se vsak poslovni dogodek evidentira v dveh knjigah - v knjigi, kjer so dogodki razvrščeni glede na datum nastanka in v knjigi, kjer so dogodki razvrščeni glede na vrsto.

Za dvostavno knjigovodstvo je obvezno vodenje temeljne knjige, vodenje pomožnih knjig pa ni obvezno.

Poslovne knjige so povezane knjige, kartoteke in podatkovne zbirke s knjiženimi poslovnimi dogodki, ki spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke ali odhodke in so razvidni iz knjigovodskih listin. Pomožne poslovne knjige so razčlenjevalni razvidi (analitične evidence) in služijo za pridobivanje verodostojnih podatkov. Podjetje v svojem splošnem aktu opredeli, katere pomožne poslovne knjige in razčlenjevalne razvide (analitične evidence) bo vodilo.

Kako pa je z normiranci?

racunovodstvo-za-normiran-sp

V primeru, da gre za normiran s.p., se samostojni podjetnik ne poslužuje niti enostavnega niti dvostavnega knjigovodstva, izhajamo iz dejanskih davčno priznanih prihodkov, odhodki pa so določeni v pavšalu in znašajo 80 odstotkov ustvarjenih davčno priznanih prihodkov. Tudi v tem primeru imamo določene omejitve.

Normiranec SP je lahko vsak podjetnik ali druga fizična oseba, ki opravlja samostojno dejavnost, če v prejšnjem davčnem letu njegovi prihodki iz dejavnosti ne presegajo:

  • 50.000 EUR, če gre za “popoldanski” s.p. ali
  • 100.000 EUR in je bila pri zavezancu obvezno socialno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev „navadni“ s.p.

Ko s.p. normiranec že posluje, mora biti pozoren na dodaten pogoj, ki ga je potrebno izpolnjevati, če želi tudi v prihodnje ostati v tej posebni, pavšalni obdavčitvi – prihodki v dveh zaporednih davčnih letih ne smejo  preseči skupno 300.000€ (torej 150.000€ letno). Tako je tudi v primeru normiranca potrebno dosledno vodenje knjige prihodkov.

Kako lahko pomagamo vašemu podjetju?

Z znanjem in izkušnjami, ki smo jih pridobili z leti poslovanja, vam svetujemo, kako do dobrih in dobičkonosnih poslovnih odločitev.

Kontaktirajte nas

SOLIS, d.o.o.
Linhartova ul. 11 a                    
2000 Maribor                         


tel.: 02/ 22 80 110
fax: 02/ 22 80 112
e-pošta: solis@amis.net

ID za DDV: SI26577445
mat.št.: 1766023000