Zaposlovanje invalidov v RS – ali delodajalcu pripada olajšava?

Republika Slovenija delodajalce k zaposlovanju invalidov vzpodbuja s pomočjo različnih olajšav in drugih ugodnosti, ki jim ob zaposlitvi invalida pripadajo.  

Zaposlovanje invalidov in olajšave

Invalidnost pomeni zmanjšano možnost za zagotovitev oz. ohranitev delovnega mesta, pa tudi poklicno napredovanje. Vse to pa je posledica sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije. Prav zaradi tega so osebe z invalidnostjo velikokrat prikrajšane za poslovno udejstvovanje in poslovni uspeh.

zaposlovanje-invalidov

Kaj nam povedo kategorije invalidnosti?

Vzroki za nastanek invalidnosti so različni – lahko gre za poškodbo pri delu, poklicno bolezen, bolezen ali pa za poškodbo zunaj dela. V primeru, ko pri osebi pride do nastanka invalidnosti, jo invalidska komisija glede na preostalo delovno zmožnost razvrsti v eno od treh kategorij:

 • I. kategorijo invalidnosti uvrščamo posameznike, ki niso več zmožni opravljati organiziranega pridobitnega dela ali niso več zmožni opravljati svojega poklica oz. nimajo več preostale delovne zmožnosti. 
 • v II. kategorijo invalidnosti uvrščamo posameznike, katerih delovna zmožnost za njihov poklic je zmanjšana za 50% ali več.
 • v III. kategorijo invalidnosti pa uvrščamo posameznike, ki niso več zmožni za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravljajo določeno delo s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno. Poleg tega v III. kategorijo invalidnosti uvrščamo tudi posameznike, katerih delovna zmožnost za poklic je zmanjšana za manj kot 50% in posameznike, ki še lahko delajo v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar niso zmožni za delo na delovnem mestu na katerem delajo.

Katere olajšave lahko uveljavlja delodajalec, ki zaposluje osebo, ki ji je priznana invalidnost?

zaposlovanje-invalidov-olajsave

V Sloveniji lahko delodajalci, ki zaposlijo posameznike s statusom invalida, gluhe osebe ter ljudi s 100-odstotno telesno okvaro, uveljavljajo olajšave pri Finančni upravi RS. Gre za spodbudo države delodajalcem, ki jih vzpodbuja, da zaposlijo tudi osebe z invalidnostjo in jim s tem omogočijo relativno normalno vključevanje v delovni proces.

Podjetja si lahko namreč davčno osnovo pri obračunu davka od dohodka zmanjšajo z uveljavljanjem omenjene olajšave, ki znaša:

 • status invalida: 50% plače;
 • status invalida s 100% telesno okvaro in gluhe osebe: 70% plače;
 • zaposleni invalidi s statusom nad kvoto: 70% plače (pogoj: izključenost s prvo in drugo alinejo, najprej se upoštevajo zaposleni s starejšim datumom zaposlitve).

Seveda morajo delodajalci pri uveljavljanju olajšave za invalide upoštevati vse zakonske pogoje. Zaposleni morajo imeti tako invalidni status po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI). Invalid svoj status izkazuje z odločbo, ki jo izda Zavod RS za zaposlovanje.

Potrebno se je zavedati, da olajšave ne more uveljavljati tisto podjetjepri katerem je zaposleni pridobil invalidnost kot posledico poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Podjetja se zaradi omenjenih olajšav vse pogosteje odločajo za zaposlovanje oseb z invalidnostjo, kar na eni strani posameznikom, ki jim je priznan status invalida, gluhim osebam in osebam s 100% telesno okvaro zagotavlja pridobitev

 • redne zaposlitve za nedoločen čas,
 • plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja.

Poleg zgoraj naštetega je ljudem, ki jim je priznan status invalida zagotovljena tudi višja socialno varnost in plačevanje prispevkov iz redne zaposlitve (za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ipd.).

Za koga lahko delodajalec uveljavlja olajšavo?

zaposlovanje-invalidov-2

Delodajalec lahko olajšavo uveljavlja za zaposlitev invalidov, ki sodijo v eno izmed spodaj naštetih skupin:

 • imajo status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI),
 • imajo 100-odstotno telesno okvaro ali
 • so gluhe osebe.

Država pa na pomoč priskoči tudi, kadar je potrebno prilagoditi delovno mesto, na katerem bo invalid zaposlen. V primeru, da so na delovnem mestu potrebne prilagoditve, lahko delodajalec, ki osebo z invalidnostjo zaposluje, zaprosi za povračilo stroškov prilagoditve pri Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije.

Kako lahko pomagamo vašemu podjetju?

Z znanjem in izkušnjami, ki smo jih pridobili z leti poslovanja, vam svetujemo, kako do dobrih in dobičkonosnih poslovnih odločitev.

Kontaktirajte nas

SOLIS, d.o.o.
Linhartova ul. 11 a                    
2000 Maribor                         


tel.: 02/ 22 80 110
fax: 02/ 22 80 112
e-pošta: solis@amis.net

ID za DDV: SI26577445
mat.št.: 1766023000